Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 

 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  
Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii, Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii,  Zakład Angiologii, Zakład Immunochemii Klinicznej 
 

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
Sekretariat Ordynatora:
centrala tel. (0-12) 430-52-66, fax (0-12) 430-52-03
e-mail: mmszczek@cyf-kr.edu.pl, klinika@interna2.uj.edu.pl

Zakład Angiologii
31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
tel. 12/430 51 80

Zasady przyjęcia do Zakładu Angiologii

Pacjenci do Oddziału Angiologii są przyjmowani w trybie planowym i w ramach ostrego dyżuru.
Do przyjęcia planowanego pacjent powinien zgłaszać się w przeddzień zabiegu w godzinach 8.00-9.00.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości,
- zaświadczenie o ubezpieczeniu,
- skierowanie do Szpitala.

Wymagane badania:
- wypełnione skierowanie na zabieg endowaskularny przez lekarza kierującego,
- formularz zgody na w/w zabieg.
Zaleca się szczepienie Engerix B co najmniej 2 dawki.
Rzeczy osobiste:
- przybory toaletowe,
- pantofle.

Godziny przyjęć Pacjentów w poszczególnych Poradniach Przyklinicznych

1. Poradnia Chorób Serca I Naczyń - tel. 12/430-52-66 w. 399
Haromonogram pracy:
- poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.
- pobieranie krwi do badań od godz. 8:00

Rejestracja i skierowania:
Pacjenci kierowani są na konsultację przez lekarzy z innych poradni specjalistycznych.
W celu wyznaczenia terminu:
- każdy pacjent skierowany po raz pierwszy powinien zgłosić się osobiście, skierowanie przedstawić może także osoba opiekująca się,
- terminy wizyt dla pacjentów będących w stałej opiece wyznaczane są telefonicznie (tel. 12/430-52-66 wew. 339).
Na skierowaniu należy wyraźnie podać rozpoznanie (ew. wstępne), najważniejsze objawy oraz cel kierowania pacjenta do poradni.

Proszę załączyć dotychczasową dokumentację medyczną (kserokopie kart informacyjnych lub uprzednich konsultacji).
W przypadkach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny lekarza kierującego pacjenta, celem uzgodnienia szybkiego terminu (tel. 12/ 430-52-66 w. 249, 310).

Konsultacje pacjentów hospitalizowanych:
- odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 w sali seminaryjnej Zakładu Angiologii (z udziałem lekarza prowadzącego) po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod nr wew. 231.

Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel. 12/430-52-66

Oddział Internistyczny i Chorób Serca
Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmonologii
31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
tel. cent. 12/430-52-66 wew.: dyżurka lekarska 526, 527
dyżurka pielęgniarska 528

Oddział Inwazyjnej Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej
Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmonologii
31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
tel. cent. 12/430-52-66 wew. 525

Pracownia Inwazyjnej Diagnostyki Chorób Klatki Piersiowej
31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
tel.: cent. 12/430-52-66 wew. 219, fax: 12/430-52-03

Zasady przyjęcia do Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmunologii

Pacjenci są przyjmowani na podstawie następujących dokumentów:
- skierowanie do szpitala,
- dowód osobisty,
- książeczka ubezpieczeniowa (dowód ubezpieczenia, odcinek renty),
- karty informacyjne lub wyniki badań z poprzednich hospitalizacji.
Pacjenci przyjmowani do Oddziałów powinni się zgłosić z w/w dokumentami w godzinach od 800 - 1000.
Rzeczy osobiste potrzebne podczas pobytu:
- bielizna osobista,
- piżama,
- przybory toaletowe,
- obuwie zamienne.

Godziny przyjęć Pacjentów w Poradni Przyklinicznej
Tak jak w Oddziale Klinicznym przy ulicy Skawińskiej 8.

 

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||